No. Sebut Harga : MSN/PGN/4/2018

Dihantar pada : 14 Jun 2017 |

KEW.PA-27

No. Sebut Harga : MSN/PGN/4/2018

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

 

Jabatan :

Majlis Sukan Negara Malaysia

Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil

57000 Sri Petaling

Kuala Lumpur

 

 1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut :
BilKeterangan AsetNombor Pendaftaran KenderaanKuantitiHarga Simpanan (RM)
1Van Toyota Hiace WindowWMY 431215,000.00
 1. Aset boleh dilihat pada 08 Oktober 2018 hingga 16 Oktober 2018 di antara jam00 pagi hingga 5.30 petang di Pintu B, Majlis Sukan Negara Malaysia.
 2. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan mengggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari. <<Muat Turun Borang>>
 3. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan tanda No. Sebut Harga MSN/PGN/4/2018 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat :

 

Majlis Sukan Negara Malaysia

Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil

57000, Sri Petaling

Kuala Lumpur

(u.p: Bahagian Khidmat Pengurusan)

 

 1. Tarikh tutup sebut harga pada 17 Oktober 2018 jam 00 tengah hari. Sebut Harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

 

SYARAT DAN PERATURAN SEBUT HARGA

 

 1. Aset akan dijual tertakluk kepada harga simpanan.
 2. Penyebut harga adalah dikehendaki menyertakan deposit sebut harga sebanyak 5% daripada harga tawaran bagi setiap aset atau RM5,000 mengikut mana yang terendah. Deposit sebut harga hendaklah dalam bentuk Wang Pos atau Draf Bank sahaja atas nama Majlis Sukan Negara Malaysia.
 3. Tawaran tanpa / kurang deposit sebut harga tidak akan dipertimbangkan.
 4. Semua aset adalah dijual sebagaimana keadaanya semasa dilihat (as-is-where-is basis).
 5. Jabatan ini tidak bertanggungjawab ke atas aset yang telah dijual.
 6. Semua perbelanjaan berkaitan pembelian aset seperti kos menanggal (dismantle), mengangkut dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh pembeli sendiri.
 7. Pembeli yang berjaya hendaklah membuat pembayaran penuh dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh pemberitahu keputusan. Jika bayaran tidak dijelaskan dalam tempoh tersebut, deposit sebut harga tidak akan dikembalikan.
 8. Pembeli yang berjaya hendaklah mengambil aset dalam tempoh tujuh (7) hari selepas bayaran penuh dijelaskan. Jika gagal, bayaran yang telah dibuat tidak akan dikembalikan dan Jabatan berhak untuk melupuskan aset tersebut.