Carta Organisasi

Peranan Bahagian:

 • Merancang dan menguruskan segala aspek pengurusan personel pegawai dan anggota.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan program pembangunan sumber manusia melalui program latihan/kursus anjuran sektor awam dan swasta di dalam dan luar Negara.
 • Merancang, melaksana dan menilai keperluan ICT di peringkat Majlis secara menyeluruh selaras dengan perkembangan semasa.
 • Merancang dan memastikan perancangan strategik jabatan dilaksanakan dengan efektif bagi menjayakan matlamat jabatan dan kehendak kerajaan.
 • Mengoptimumkan manfaat hubungan dan kerjasama dengan agensi-agensi pelaksana bagi memastikan program pembangunan sukan dilaksanakan seiring dengan keperluan semasa aspirasi sukan nasional.

Peranan Bahagian:

 • Menyelaras program pembangunan latihan atlet prestasi tinggi bersama pemegang taruh utama iaitu KPM, MOM, ISN, MS Negeri dan PS.
 • Meneraju program pembangunan latihan atlet prestasi tinggi dari peringkat Bakat, Pelapis hingga ke Senior bagi melayakkan ke Program Podium.
 • Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan program latihan prestasi tinggi atlet Senior ke arah temasya Sukan SEA dan Kejohanan Senior Antarabangsa.
 • Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan program latihan prestasi tinggi atlet Pelapis ke arah Temasya Sukan Olimpik Remaja, Remaja Komanwel, Remaja Asia dan kejohanan remaja peringkat antarabangsa.
 • Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan program latihan prestasi tinggi atlet Pelapis di peringkat negeri dengan kerjsama Majlis Sukan Negeri ke arah Temasya Sukan Malaysia.
 • Merancang, melaksana, memantau dan menggalakkan pengembangan sukan diperingkat akar umbi melalui program Bakat.
 • Melaksanakan jalinan kerjasama dengan badan serta agensi dalam dan luar negara bagi menambahbaik pelaksanaan program latihan atlet prestasi tinggi.
 • Merancang, menyelaras, mengurus dan memantau kebajikan serta hal ehwal atlet.

Peranan Bahagian:

 • Merancang, melaksana dan memantau Program Latihan Persediaan Atlet Senior Para ke Temasya Sukan dan kejohanan antarabangsa.
 • Menyediakan dan memastikan atlet para mencapai tahap prestasi antarabangsa memenuhi kriteria untuk dipilih masuk ke Program Podium.
 • Membantu melaksanakan program periodisasi tahunan yang dipersetujui bersama Persatuan Sukan Para Kebangsaan.
 • Melaksanakan program pembangunan atlet secara total dan peringkat penglibatan yang jelas.
 • Merancang, menyelaras dan memastikan program sukan OKU dilaksanakan menepati periodisasi dan kalendar tahunan yang dipersetujui bersama agensi-agensi.
 • Bertindak sebagai agensi peneraju sukan OKU prestasi tinggi di Negara.
 • Menjalinkan kerjasama erat dengan pemegang taruh utama sukan para seperti JBSN & JBS Negeri, MS Negeri, BP Khas – KPM, JP OKU – JKM, PESRON dan Persatuan Sukan.

Peranan Bahagian:

 • Menyelaras, merancang, melaksanakan dan memberi khidmat nasihat kepada negeri tuan rumah dalam pengelolaan Sukan Malaysia.
 • Menyelaras dan membantu Persatuan Sukan Kebangsaan atau organisasi berkaitan mengelolakan Kejohanan Peringkat kebangsaan dan remaja kebangsaan.
 • Menyelaras dalam menguruskan perlantikan baru, perlanjutan, kenaikan gaji dan penamatan khidmat jurulatih, gaji jurulatih,penamatan khidmat jurulatih serta perkara berkaitan hal ehwal jurulatih.
 • Menyelaras dan menjalin hubungan dua hala di antara negara dan agensi sukan luar negara melalui “Memorandum of Understanding” bagi tujuan pembangunan sukan negara.
 • Menyelaras, melaksanakan dan menguruskan bantuan pentadbiran, pelantikan pegawai pentadbiran dan pemantauan bersepadu PSK.
 • Merancang, melaksana dan menyelaras Kursus Pengurusan Sukan Kebangsaan.

Peranan Bahagian:

 • Bertindak sebagai penyelaras di antara bahagian dan cawangan Majlis
 • Merancang penggubalan dan kajian terhadap polisi sukan negara.
 • Bertanggungjawab sebagai urus setia MSN dan menyelaraskan kertas-kertas mesyuarat jawatankuasa.
 • Menyelaras perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan dua hala yang melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan sukan.
 • Menjalankan promosi dan agenda meningkatkan imej MSN dan program di bawahnya kepada masyarakat umum.
 • Merancang pengumpulan data dan maklumat berhubung Industri Penajaan yang berkaitan sukan.

Peranan Bahagian:

 • Menyediakan pusat latihan khusus yang lengkap di bawah program atlet Majlis.
 • Memastikan fasiliti Majlis dan pusat latihan diselenggara mengikut piawaian dan selamat digunakan.
 • Komited dalam menyediakan khidmat pelanggan yang berkualiti di venue Majlis.
 • Memastikan fasiliti yang dibina mencapai sasaran ‘outcome’ dan penggunaan secara optimum.
 • Menjadi pusat rujukan dalam penyediaan fasiliti sukan.

 

Peranan Bahagian:

 • Memastikan pengurusan kewangan Majlis berjalan dengan cekap dan teratur selaras dengan kehendak akta, peraturan dan tatacara serta prosedur kewangan yang sedang berkuatkuasa.
 • Memastikan setiap transaksi kewangan diakaunkan mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan untuk penyediaan penyata kewangan Majlis bagi tahun berakhir yang dipersembahkan dengan adil dan benar.
 • Memastikan maklumbalas beserta laporan setiap isu audit dan lain-lain disediakan dalam tempoh yang ditetapkan dan pelaksanaan tindakan susulan dibuat mengikut prosedur dan peraturan kerajaan.
 • Memastikan semua bayaran diuruskan dengan cekap, tepat dan teratur mematuhi prosedur kewangan dan Arahan Perbendaharaan  mengikut tempoh pembayaran yang telah ditetapkan.
 • Menyediakan bajet tahunan Majlis dan mengawal peruntukan yang diluluskan dibelanjakan oleh Bahagian /Cawangan untuk  tujuan yang ditentukan dengan cekap dan berkesan.
 • Menyediakan perkhidmatan pengurusan perolehan dan aset yang cekap dan menguntungkan kerajaan mengikut prosedur kewangan yang berkuatkuasa.
 • Menyelaras dan mencari peluang-peluang pemasaran dan penajaan serta penjenamaan (branding) bagi menghasilkan pulangan kepada Majlis.
 • Coordinate and implement welfare / remuneration / incentive schemes based on the achievement of athletes, coaches and PSK.
 • Improve the competence and efficiency of Council staff in financial management through ongoing training.
 • Providing advisory services related to financial matters.